ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו הסדר משפטי – מעיין ״צוואה בחיים ״ המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו לא תהייה בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

ייפוי הכוח המתמשך כולל הנחיות והוראות ברורות כיצד לנהל את ענייניך האישיים, הרפואיים והרכושיים.

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לך (הממנה) למנות מיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך ולפרט את הסמכויות המוענקות לכל מיופה כוח.

באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת, זאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך

האם ייפוי כוח מתמשך מתאים לכל אחד ?

לא. רק מעל גיל 18 ,כשיר קוגנטיבית – המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

 

מי יכול להתמנות כמיופה כח?

מיופה הכוח הוא איש אמונך, אדם הקרוב אליך, ועליו אתה סומך, המכיר את אורח חיך, את רצונותיך, הוא חייב להיות אדם ולא תאגיד. ובגיר מעל גיל 18.

על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה ובעלי כשירות משפטית, המסוגל לקבל החלטות בעצמו. והכי חשוב זמין עבורך.

מיופה כוח בענייני רכוש – החוק קובע כי אדם שהוכרז כפושט רגל או לקוח מוגבל בבנק , לא יוכל לשמש כמיופה כוח. וזאת על מנת למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש מניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת על הממנה.

כמו כן, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – עורך דין או רו״ח,או מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

 

מהם השיקולים בבחירת מיופה כח?

ההחלטה לבחור במיופה כוח שיפעל בשמך, צריכה להיות בלב שלםֿ ומתוך רצון חופשי, ולא בגלל שהופעל לחץ או איום מצד מיופה הכוח.

מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך ומכאן שיש לבחור אדם עליו אתה סומך כי ברגע אמת ידאג לך ויפעל רק לטובתך האישית.

יש לבחור אדם שאתה בקשר טוב עימו, שמכיר אותך היטב, שאתה סומך עליו כי יפעל לטובתך, שיודע מהם רצונותיך, ויודע מה חשוב לך, מהם העדפותיך, השקפת עולמך.

אדם שיהיה זמין בעבורך, ויודע לנהל את עניניו באופן אחראי.

במקרה של ריבוי נכסים או עסק – ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, או בשל קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים למשל עו"ד או רו״ח.

 

האם אפשר למנות מיופה כח אחד ?

כן. אך מומלץ למנות מיופה כח חליפי במקרה בו המיופה כח אינו יכול לפעול עבורך, הן בשל נסיעה לחו״ל, מחלה.

יפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות – מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח.

אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לכל תחום עניין מיופה כוח אחר.

 

באלו תחומים ניתן למנות מיופה כח? 

עניינים רכושיים – מעניק סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורך ועוד.

עניינים אישיים – מעניק סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הקשורות ברווחתך, באיכות חייך, בסיפוק צרכיך היומיומיים (מזון וביגוד ) , בשמירה על אורח חייך התרבותי והדתי, בשיתופך בחיי קהילה פעילים (חוגים ומועדונים ) , בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, בחירת מקום מגורים עבורך (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך,

עניינים רפואיים מעניק סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הקשורות לבריאותך: בחירת רופאים, סוגי ושיטות טיפול, מעקב רפואי שגרתי, אישפוז, ניתוחים, בדיקות ואבחונים וכו׳.

 

מתי יכנס הייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח : עניינים אישיים, ענייני רכוש, עניינים רפואיים. וזאת לאור קביעה של רופא מומחה.

החוק קובע כי ההחלטה לתת תוקף לייפוי כוח המתמשך אינה תלויה במיופה כוח כלל אלא בחו״ד מטעם רופא ממוחה כי אינך כשיר .

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע – הכוונה שיידע את כל הנוגעים בדבר.

מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור על כך שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם ה"מיודע".

 

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

עם כניסת ייפוי כח מתמשך לתוקף, מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכי ההפקדה והכניסה לתוקף).

על מיופה הכוח לפעול בהתאם להוראותיך תוך שמירה מרבית על כבודך, רצונך, זכויותיך וחירויותיך.

על מיופה הכוח לפעול רק לטובתך ועל פי הסמכויות וההנחיות שקבעת בייפוי הכוח עצמו.

בשלב בו מיופה הכוח יקבל החלטות בשמך או יבצע עבורך פעולות, הוא יצטרך לבדוק האם אתה יכול לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמך, ורק אם לא תוכל לעשות כן בעצמך או באמצעות סיוע שלו או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמך. כך תישמר עצמאותך, ככל הניתן, תוך התחשבות ברצונותיך ובבקשותיך.

על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובתך – ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו.

היום אתם עצמאים ובוחרים את החלטות בעצמכם.

אך חלילה במצב בו היכולת הקוגנטיבית תידרדר בשל זקנה, דמנציה, אלצהיימר, אירוע מוחי. מי יחליט עבורכם, איך לנהל את חייכם ורכושכם?

ייפוי כוח מתמשך הינו הסדר משפטי שיאפשר לכם לקבוע כבר היום,

מי האנשים שאתם סומכים עליהם, שינהלו ויקבלו החלטות בשבילכם : (בני זוג, ילדים, אחים, חברים, הורים, ועוד)

הם אלה, שיכנסו בנעליכם ויבצעו אחר ההנחיות שאתם קבעתם. כך תוכלו להמשיך לחיות בכבוד בדיוק כמו שאתם רוצים.

עריכת ייפוי כוח מתמשך היא מעיין ״צוואה בחיים״ המאפשרת לכם לחיות בשלוות נפש ובאיכות חיים בשנות הזיקנה או במקרים בהם תהפכו לסיעודיים (עקב מחלה או תאונה) ולא תוכלו לקבל החלטות ולנהל את ענייניכם בעצמכם.

 

איזה הנחיות ניתן לתת בייפוי כוח מתמשך?

עניינים רפואיים– סוגי טיפול, בחירת רופאים, שיטות טיפול, תרופות וכו׳

עניינים רכושיים – ניהול חשבונות בנק, חסכונות, נכסי נדל״ן

עניינים אישיים – בחירת מקום מגורים, תעסוקה ופנאי.

 

מהם היתרונות של עריכת ייפוי כוח מתמשך?

עריכת ייפוי כח מתמשך מאפשרת לך, לצפות פני עתיד ולבחור את האדם שאתה סומך עליו, שיטפל, ינהל וידאג לך במקרה וחלילה כושרך הקוגנטיבי ייפגם.

 

מי יכול לערוך ייפוי כח מתמשך ?

רק עורכי דין שעברו הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי יכולים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

מאחר וההחלטה להעניק לאדם אחר את הכח לקבל החלטות עבורכם, הינה החלטה משמעותית. יש להסביר את כל ההשלכות ואת כל החלופות הקיימות כיום.

כמו כן, יש לוודא כי מסמך זה נערך מרצונכם החופשי, ללא לחץ או איום.

דואגים לעתיד החל מהיום!

חשבתם מה יקרה חלילה אם תאבדו את כשירתכם עקב תאונה או דמנציה או אלצהיימר ? 

מי תרצו שיטפל בכם ?

איך תבטיחו כי הטיפול יהיה לשביעות רצונכם?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי מעיין ״צוואה בחיים״ המאפשר לכל אדם כשיר מעל גיל 18 לקבוע כיצד יתנהלו חייו כאשר לא יהיה מסוגל להחליט בעצמו או כשיר לקבל החלטות. האדם יוכל לתת הוראות מדוייקות את אשר ייעשה ברכושו, גופו, כאשר תישלל ממנו היכולת לדאוג לענייניו בכוחות עצמו.

טיפים ודגשים בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך

 1. יפוי כוח מתמשך יכול לערוך רק עורך דין שהוכשר והוסמך לכך ע״י משרד המשפטים, ואין לו עניין אישי ביפוי הכוח המתמשך. לכן, כאשר אתם פונים לעורך דין לצורך עריכת יפוי כוח מתמשך בקשו ממנו להציג בפניכם תעודת הסמכה מתאימה. בנוסף, לא תוכלו לפנות לעורך דין מוסמך שהינו  קרוב משפחה שלכם מדרגה ראשונה.
 2. המעוניין ביפוי כוח מתמשך =  הממנה,  מייפה אדם כלשהו =מיופה הכוח לשמש אפוטרופוס לממנה אם וכאשר יאבד הממנה מצלילות דעתו ולא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות בכוחות עצמו.
 3. יפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקף רק מרגע שהממנה מאבד מצלילות דעתו ולא מסוגל עוד לקבל החלטות בכוחות עצמו.
 4. הממנה יכול להיות אדם בגיר וכשיר. עורך הדין שמטפל בהכנת יפוי כוח מתמשך חייב להתרשם שהממנה מסוגל להבין מהו יפוי הכוח המתמשך ומסוגל לקבל
  החלטות ביחס אליו. אם, כהממנה כבר אובחן כחולה במחלה ניוונית של המוח והמחלה עדין בשלביה ההתחלתיים ויש יותר רגעים שהממנה צלול בהם מאשר מבולבל ולא צלול – אפשר שהממנה יצטרך לעבור בדיקה של מומחה רפואי (פסיכיאטר או נוירולוג) אשר יאשר את הכשרות שלו לערוך יפוי כוח כזה. אם המומחה הרפואי לא יאשר  זאת – לא יוכל הממנה לערוך יפוי כוח מתמשך. (עורך הדין יוכל להציע למנות לו כבר אפוטרופוס או תומך החלטות).
 5. ביפוי הכוח המתמשך יכול הממנה למנות מיופה כוח אחד או כמה, להסמיך אחד לטפל בעניינים הרכושיים של הממנה, שני לטפל בעניינים האישיים של הממנה
  ושלישי לטפל בעניינים רפואיים של הממנה ויכול הממנה למנות מיופה כוח אחד שיטפל בכל העניינים וגם מיופה כוח מחליף שיוכל להחליף את מיופה הכוח הראשון
  אם וכאשר נבצר ממנו לשמש מיופה כוח לממנה. הכל לפי הנסיבות והצרכים הרלוונטיים לממנה.
 6. מיופה הכוח יכול להיות אדם בגיר, כשיר, שלא מונה לו אפוטרופוס וכזה שצריך להיות נוכח בעת חתימת יפוי הכוח המתמשך ע"י הממנה כי מיופה הכוח בעצמו
  צריך לקבל הסבר מפורט ביחס לתפקיד שלו כמיופה כוח, להבין מה מצופה ומבוקש ממנו וכמובן להסכים לשמש מיופה כוח ולחתום על גבי יפוי הכוח המתמשך.
  עורך הדין אשר עורך את יפוי הכוח המתמשך לא רשאי לשמש מיופה כוח עפ"י יפוי הכוח המתמשך.
 7. ממנה המבקש למנות מיופה כוח לטפל בענייניו הרפואיים בלבד (יפוי כוח רפואי)  יכול לערוך יפוי כוח מתמשך גם בפני רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.
 8. עריכת יפוי כוח מתמשך הינו תהליך שבמהלכו הממנה צריך לתת את דעתו על הרבה שאלות  לדוגמא: מי יהיה מיופה הכוח? במי הממנה בוטח? על מי הוא סומך שיפעל לטובתו? האם זה יהיה בן/בת הזוג? או אחד הילדים? או כל הילדים? או בן משפחה אחר? או אולי להסמיך מיופה כוח שונה לכל עניין? אלו שאלות מאד חיוניות וחשובות כי הממנה ביפוי הכוח המתמשך ממנה מיופה כוח שיפעל בשמו וכדאי שזה יהיה אדם שהממנה סומך עליו שיפעל לטובתו וידאג לצרכיו.
 9. אם הממנה לא יערוך יפוי כוח מתמשך וחלילה הוא יאבד מצלילות דעתו – בית המשפט יתבקש למנות לו אפוטרופוס וזה עשוי להיות מי שהממנה לא היה בוחר  מלכתחילה.
 10. איך יבטיח הממנה שמיופה הכוח אכן יפעל לטובתו? החוק מאפשר לממנה להורות למיופה הכוח להודיע מראש על כל פעולה מהותית : מכירת נכס
  מקרקעין, העברת הממנה למקום מגורים אחר וכיוצ"ב לאדם מסוים :קרוב משפחה של הממנה בטרם יבצע אותה. עצם החובה לדווח ועצם הידיעה של אותו
  אדם מיודע יש בהם כדי לפקח על פעולות מיופה הכוח.
 11. עריכת יפוי כוח מתמשך מאפשרת לממנה את השליטה בחייו בתקופה בה הוא לא יוכל לשלוט בחייו. בדומה לעריכת צוואה שמוסרת בידי המצווה את השליטה מה יעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו. לצערנו, בעולם המודרני התופעה של ניוון המוח הולכת ונעשית נפוצה יותר ויותר, מה שהופך את עניין עריכת יפוי כוח מתמשך לרלוונטי.
 12. ייתכן שיעבור זמן רב ממועד חתימתך על ייפוי הכוח המתמשך ועד כניסתו לתוקף. עליך לאורך התקופה לוודא שהאמור בו משקף את רצונך ולחשוב על ההשלכות האפשריות לטווח הארוך. רצוי לבדוק מעת לעת אם ההוראות שרשמת בו עדיין עדכניות – אם אתה עדיין מרוצה מבחירת מיופה הכוח או מהעניינים שקבעת שבהם הוא יפעל, או אם יש מקום לביצוע שינוי כלשהו. התזכורות שתקבל מהאפוטרופוס הכללי אחת לשלוש שנים נועדו לסייע לך בכך.
 13. במקרה שתרצה לשנות את ההנחיות : להחליף את מיופה הכוח באדם אחר, תצטרך לערוך ייפוי כוח חדש בפני עורך דין שהוסמך לכך ולעבור את אותו תהליך כמו בפעם הראשונה.
 14. אם במהלך הזמן יחול שינוי בפרטים "הטכניים" שמסרת בייפוי הכוח המתמשך (למשל בפרטי ההתקשרות) עליך לעדכנם באמצעות מילוי טופס "עדכון פרטים" ושליחתו אל האפוטרופוס הכללי.
 15. אנו ממליצים לך על הפקדה מקוונת על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך. יחד עם זאת, אם תחליט לבצע את ההפקדה במסירה אישית במשרדי האפוטרופוס הכללי מוצע כי תעשה זאת בסמוך למועד עריכתו וחתימתו בפני עורך הדין.
 16. אם אתה מתלבט האם למנות מיופה כוח אחד או יותר, כדאי שתשקול את השיקולים הבאים:
 • לעתים למיופה כוח יחיד קל יותר לפעול ולקבל החלטות, אך אם מינויו יפקע או  עקב פטירתו או משום ששינה את רצונו ואינו מעונייו לשמש עוד מיופה כוח – המשמעות  שייפוי הכוח המתמשך יפקע ויהיה חסר תוקף.  לכן כדאי למנות בנוסף אליו גם מיופה כוח מחליף (לפחות אחד).
 • אם תחליט למנות מספר מיופי כוח – רצוי לבחור באנשים שיוכלו לפעול בשיתוף פעולה ולהתייחס לאופן בו תרצה שהם יפעלו במשותף – האם "ביחד או לחוד"  או  שפעולת האחד טעונה הסכמת השני או שתקבע גורם שלישי כפוסק ומכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.
 • פעולות מסוימות עשויות לחייב שיתוף פעולה בין מיופי הכוח, גם אם כל מיופה כוח אחראי לעניינים אחרים. לדוגמה: אם אחד אחראי על נושא המגורים שלך ואחר על  ענייני הכספים, הרי שמעבר למקום מגורים חדש מחייב שיתוף פעולה ביניהם.

   17.מוצע להתייחס בייפוי הכוח גם לרכוש עתידי שצפוי להתקבל ממקורות שונים (כספי ירושה, פיצויים, זכייה וכו') והורות כי בסמכות מיופה הכוח           לקבלו/לנהלו ומה השימוש  שתרצה לעשות בו. בנוסף לפעולות שמחייבות הסמכה מפורשת ע"פ החוק (למשל פעולה משפטית הקשורה                   בעסקה/עסקאות בסכום מסוים) מוצע שתסמיך את מיופה  הכוח הרכושי מפורשות לבצע גם פעולות נלוות שידרשו לו לשם מילוי                                 תפקידו,חתימה על כתב וויתור וסילוק במסגרת קבלת החזר דמי פיקדון /יתרת פיקדון ששילמת  לבית  ה"דיור המוגן" ובנוסף לסמכותו לקבל               עבורך את הכספים ולהפקידם בחשבונך). כמו כן ניתן להתייחס לאירועים צפויים ולהתייחס לחלוקת/מתן סכומים מסוימים  (למשל: כספים                 למימון לימודי הנכד באוניברסיטה בגובה שכר הלימוד).

עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם את הבחירה להמשיך לחיות בהתאם לשיגרת חיו, לרצונו, גם כאשר אינו מסוגל להחליט. ומעניק לו שלוות נפש ואיכות חיים בשנות הזיקנה או בעקבות מחלה או תאונה. 

מעוניינים לקבל מידע נוסף אודות ייפוי כוח מתמשך?

התקשרו –  054-6339993  אנו זמינים לכל שאלה, ומזמינים אתכם לפגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות !

מסמך משפטי – מעיין צוואה המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו לא תהייה בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

ייפוי הכוח המתמשך כולל הנחיות והוראות ברורות כיצד לנהל את ענייניך האישיים, הרפואיים והרכושיים.

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לממנה למנות מיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך ולפרט את הסמכויות המוענקות לכל מיופה כוח.

באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת, זאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח המתמשך.

הממנה – אדם המעוניין בייפוי כוח מתמשך, חייב להיות תושב ישראל, בגיר (מעל גיל 18) כשיר קוגנטיבית – המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

הממנה יכול להיות אדם עם מוגבלות כי אז יש לאפשר לו התאמות והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

לדוגמה: אדם מוגבל שיכלית – יכול לבצע ייפוי כוח מתמשך כאשר מסבירים לו בפשטות את המונחים המשפטיים.

אדם בעל מוגבלות בשמיעה – אפשר להסתייע במערכות עזר לשמיעה.

אדם עם מגבלות בראייה / עיוור – ניתן להקריא לו את ההוראות.

מיופה הכוח הוא איש אמון של הממנה, אדם הקרוב אל הממנה, המכיר את אורח חיו, את רצונותיו, הוא חייב להיות אדם ולא תאגיד.ובגיר מעל גיל 18.

החוק מגביל מינוי מיופה כוח ליותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו).

על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה ובעלי כשירות משפטית, המסוגל לקבל החלטות בעצמו.

מיופה כוח בענייני רכוש – החוק קובע כי אדם שהוכרז כפושט רגל או לקוח מוגבל חמור לפי החלטת בנק ישראל, לא יוכל לשמש כמיופה כוח. וזאת על מנת למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש מניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת על הממנה.

כמו כן, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום –  עורך דין או רו״ח,או מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

ההחלטה לבחור במיופה כוח שיפעל בשמך, צריכה להיות בלב שלםֿ ומתוך רצון חופשי, ולא בגלל שהופעל לחץ או איום מצד מיופה הכוח.

מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך ומכאן שיש לבחור אדם עליו אתה סומך כי ברגע אמת ידאג לך ויפעל רק לטובתך האישית.

יש לבחור אדם שאתה בקשר טוב עימו, שמכיר אותך היטב, שאתה סומך עליו כי יפעל לטובתך, שיודע מהם רצונותיך, ויודע מה חשוב לך, מהם העדפותיך, השקפת עולמך.

אדם שיהיה זמין בעבורך, ויודע לנהל את עניניו באופן אחראי.

במקרה של ריבוי נכסים או עסק – ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, או בשל קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים למשל עו"ד או רוו״ח.

עליך לקבל את הסכמתו המפורשת של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח עבורך ולפעול בהתאם להנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך.

לשם כך על המיופה כוח להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עורך דין לאחר שניתן לו הסבר על סמכויותיו, אחריותו וכלל המשמעויות הנובעות מכך. הסכמת מיופה הכוח צריכה לכלול גם חתימה על גבי טופס ייפוי כוח המתמשך וכן על טופס וויתור על סודיות לצורך בדיקת תנאי כשירותו לתפקיד כפי שנקבעו בחוק.

ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות – מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח.

אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לכל תחום עניין מיופה כוח אחר.

אפשרי לקבוע מספר מיופי כוח לתחום אחד ולהגדיר את שיתוף הפעולה שלהם. אפשרי לקבוע כמה מיופי כוח שיפעלו ביחד או לחוד,

היתרון במינוי מספר מיופי כוח הוא שאם במידה ואחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול במקומו בהתאם לייפוי הכוח. בנוסף, כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך לא יפקע במקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו (למשל נפטר, פושט רגל, בעל מקצוע שרשיונו נשלל, אינו מעוניין להמשיך להיות מיופה כוח) אם כן, מומלץ כי תמנה מיופה כוח חליפי. 

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורך ועוד.

 ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניך כולל העניינים הרפואיים – הכוונה למשל, לטיפול ברווחתך, באיכות חייך, בסיפוק צרכיך היומיומיים (מזון וביגוד למשל) , בשמירה על אורח חייך התרבותי והדתי, בשיתופך בחיי קהילה פעילים (חוגים ומועדונים למשל) , בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים עבורך (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך, בטיפול בענייני בריאותך מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים ועוד.

 ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי. בעניינים מסוימים הנוגעים לסמכות מיופה הכוח לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של הממנה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו.

 מנגנוני פיקוח הקיימים בייפוי כוח מתמשך:

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירתו  אישית של הממנה ומרצונו החופשי, למנות אדם או אנשים שיפעלו וינהלו במקומו.

הבחירה של הממנה היא מרצון חופשי ומבוססת בעיקר על מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות הכוללות יחסי אמון וקרבה.

בנסיבות אלה המחוקק קבע כי אין צורך במנגנון פיקוח שוטף כפי שקיים לאפוטרופוס המתנה מטעם בית המשפט. יחד עם זאת קיימים מספר הוראות אשר מטרתם לוודא כי ייפוי הכוח נערך כנדרש, ומתוך רצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו:

1. ייפוי הכוח המתמשך ייערך רק ע״י עו״ד בעל הסמכה מפורשת מטעם משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי.  כמו כן, חל איסור כי עו״ד יהיה בעל עניין אישי לממנה.

2. על העו״ד להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.

3. האפטורופס הכללי  יאשר את ההפקדה לאחר שבדק את המסמך וראה כי המידע תואם את הדרישות וחתום כהלכה.

4.  הממנה רשאי למנות אנשים נוספים כ״מיודעים״ אשר הם ייפקחו על פעילות של מיופי הכוח. ליידע אותם על כל פעולה הנעשית לרבות כניסת ייפוי כוח המתמשך לתוקף.

5. על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה על התקיימות התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. הודעה זו נשמרת במאגר האפוטרופוס הכללי ומסירתה היא תנאי לתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.

6. על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצון הממנה ובהתאם להוראותיו והנחיותיו.

7. סמכות מיופה הכוח מוגבלת וישנם פעולות הדורשות הסמכה מפורשת מצד הממנה וישנן פעולות הדורשות את אישור בית המשפט.

ג. מיופה הכוח מחויב לשמור מסמכים הנוגעים להחלטות מהותיות שקיבל בענייניו של הממנה ולנהל חשבונות לפי הוראות שייקבעו.

ד. על נכסים משמעותיים כגון נכסי מקרקעין יירשמו הערות במרשמים בדבר קיומו של ייפוי כוח מתמשך בתוקף.

5..ניתן להגיש תלונות על תפקוד מיופה הכוח לממונה על תלונות ציבור אשר יבררן בסיוע מפקחים של האפוטרופוס הכללי.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח : עניינים אישיים, ענייני רכוש, עניינים רפואיים

זאת, בהתאם לתנאים שקבעת בייפוי הכוח המתמשך.

החוק קובע כי ההחלטה לתת תוקף לייפוי כוח המתמשך אינה תלויה במיופה כוח בלבד וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב שבו היכולות שלך פחותים אך עדיין הינך מבין בדבר ויכול לקבל החלטות בעצמך.

ההחלטה יכולה להיות מטעם מומחה רפואי שיקבע כי אינך כשיר קוגנטיבית או בקרות אירוע רפואי – אירוע מוחי או אישפוז פסיכאטרי.

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע – הכוונה שיידע את כל הנוגעים בדבר.

מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור על כך שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם ה"מיודע".

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכי ההפקדה והכניסה לתוקף).

על מיופה הכוח לפעול בהתאם להוראותיך תוך שמירה מרבית על כבודך, רצונך, זכויותיך וחירויותיך.

על מיופה הכוח לפעול רק לטובתך ועל פי הסמכויות וההנחיות שקבעת בייפוי הכוח עצמו.

בשלב בו מיופה הכוח יקבל החלטות בשמך או יבצע עבורך פעולות, הוא יצטרך לבדוק האם אתה יכול לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמך, ורק אם לא תוכל לעשות כן בעצמך או באמצעות סיוע שלו או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמך. כך תישמר עצמאותך, ככל הניתן, תוך התחשבות ברצונותיך ובבקשותיך.

על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובתך – ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו.  

מיופה כוח מוסמך לקבל בשמך כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותן אתה היית מוסמך לקבל או לבצע, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך.

ישנן פעולות שהן אישיות במהותן אשר מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בשמך ורק אתה לבדך יכול להחליט לגביהן. מדובר על פעולות :

 • המרת דת,
 • אימוץ ילד,
 • השתתפות בבחירות
 • עריכת צוואה.

ישנן פעולות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך מכאן שאם אין הוראה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך– מיופה הכוח לא יוכל לבצען ללא אישור של בית המשפט: 

 • מתן תרומות,
 • מתנות
 • הלוואות 

החוק מונה גם פעולות המחייבות בכל מקרה אישור של בית המשפט בכדי שמיופה הכוח יוכל לבצען בשמך:

 • פעולות במקרקעין
 • פעולות בשווי של מעל 500,000 ש"ח.

מיופה הכוח רשאי גם לקבל מידע בשמך בעניינים הקשורים לתפקידו:

 • מידע רפואי
 • מידע פיננסי.

על מיופה הכוח לרשום הערות על כך שקיים ייפוי כוח מתמשך בתוקף אצל רשויות מסוימות:

 • במרשם המקרקעין שבו רשומות זכויותיך בנכס מקרקעין.
 • רשם המשכונות.

זאת במטרה להגן על רכושך מפני צד שלישי שעלול לנצלך או כדי למנוע ממך עשיית פעולות ברכוש שאינן לטובתך בשלב שבו אינך מבין בדבר.

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו– בהתאם לתנאים שקבע החוק והודעה על כך יש למסור לאפוטרופוס הכללי.

ביטול – באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו.

עליך להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול.

כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו– בהתאם לתנאים שקבע החוק והודעה על כך יש למסור לאפוטרופוס הכללי.

פקיעה – ייפוי הכוח יפקע במספר מקרים:

 • בהתקיים תנאי שקבעת בייפוי הכוח המתמשך – לדוגמא – מועד מסוים לפקיעתו.
 • בהודעת מיופה הכוח שאינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוחך (לפני הכניסה לתוקף עליו להודיע לך ולאחריה עליו להודיע לקרובך).
 • בפטירתך או בפטירת מיופה הכוח.
 • אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה לפי החוק או שהתקיימו נסיבות שנקבעו בחוק – למשל: אם מונה לו אפוטרופוס; במקרה שהוא נבחר בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל; כשמיופה הכוח הוא בן זוגך או הידוע בציבור שלך והקשר הזוגי ביניכם פקע – פרידה או גירושין וכו'.

על מיופה הכוח או מי מטעמו למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי (עליך למסור הודעה לאפוטרופוס הכללי אם הוא טרם נכנס לתוקף).

לאחר קבלת הודעה על פקיעה או ביטול ירשם הדבר במאגר ההפקדות של ייפוי הכוח המתמשכים באפוטרופוס הכללי.

באפשרותך לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייך אשר יקבלו מידע ודיווח ישירות ממיופה הכוח בשלב כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ובהמשך על החלטות שמיופי כוח מקבלים בשמך ועבורך .

אני ממליצה על בחירת מיודעים, אשר יהוו ״מעין פיקוח״ על פעולות מיופי הכוח.

בנוסף הינך רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי באמצעות הגשת פרטה ודוחות כספיים בדומה לדיווח הנדרש מאפוטרופוס.

מרגע כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים גם ה"מיודעים" וקרובי משפחתך לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך בתוקף, על זהותם של מיופיי הכוח ועל סוג העניינים שנכללים בייפוי הכוח. זאת, אלא אם הגבלת את זכאותם מפורשות בייפוי הכוח המתמשך.